OSMANLI ARŞİVLERİNDE BULUNAN RİZE İLE İLGİLİ KAYITLAR-1

            Kayıtlar 1606 adet olup, Dosya ve Gömlek numarası ile Fon Koduna göre Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden Aşağıdaki Konu Başlıklı Belgelerin Asıllarına Ayrıntılarıyla Ulaşabilirsiniz.


---1---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:10693 Fon Kodu: Y..MRZ.d...
Rize'deki esliha kaçakçılığının meni. (Resmi irade no: 6170)

---2---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:14696 Fon Kodu: EV.d...
Tophane'de Kılıçalipaşa Mahallesi'nde boğularak ölen Rize'li Osman b. Abdullah'ın terekesinin Sultan I. Ahmed Han Evkafı'na aktarılması hakkında muhasebe kayıtları.

---3---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:22 Fon Kodu: ML.VRD.CMH.d...
Trabzon; Akçaabat, Giresun, Of, Rize ve Hemşin kazalarının cizye gelirlerini ve bundan Tersâne-i Âmire'ye tevzi olunan miktarı hâvi defter.

---4---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:279 Fon Kodu: MAD.d..
Diyarbakır ve Erzurum vilayetleri cizyesinden başka muhasebe-i evvel kalemine tabi olan Haleb, Kale-i Bağdad, Arapkir, Trabzon, Giresun, Sürmene, Of, Rize ve Kıbrıs adası vilayet ve kazaları hıristiyanları cizyelerini havi cizye defteri. a.g.tt

---5---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:828 Fon Kodu: MAD.d..
Nefs-i Trabzonla Akçaabad, Maçka, Torul, Sürmene, Of, Atina, Laz nahiyelerinde bulunan ve mirliva hası iken bittahvil isimleri muharrer kimselere ve Görele, Tirebolu, Giresun, Of, Rize kaleleri mustahfezanına ve Trabzon mülhakatındaki müselleman, mülazıman muafatına verilen timarların hasılatı mikdarını ve sair bazı malumatı havi timar defteri. g.tt

---6---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:3860 Fon Kodu: MAD.d..
Hüseyin Efendi, Yusuf Efendi, Hüseyin Ağa, Osman Ağa ve diğer bir çok zevatın uhdelerinde bulundurdukları Cumapazarı, Eğribucak, Sofya, Birretü'l-Arab, Karahisar-ı Sahib, Kıbrıs, Siroz, Ağriboz, Sığla, Rize, Erzurum, Üsküp, Kefe ve saire gibi liva ve kasabaların menzil bedelleri, avarız-ı maktua ve mallarından kalan zimmetleri, mevacib ve ocaklıkları ve bunların miktar ve yekunlarını ve bazı meşruhat ve kuyudatı ihtiva eden zimmet defteri. a.g.tt

---7---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:4811 Fon Kodu: MAD.d..
Anadolu'da Rize, İnebolu, Trabzon, Görede, Gönye, Samsun, Ünye, Sinop, Giresun, Tortum, Kağızman, Nahcivan, Hasankale, Kars, Erzurum, Amasra, Boğazkesen-i Anadolu, Boğazkesen-i Rumeli, Rumeli Kavağı ve saire gibi kalelerde mevcut top, cebehane ve mühimmatın cins ve nevileriyle mikdarlarını ve bazı meşruhatı ihtiva eden mühimmat defteri. a.g.y.tt

---8---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:9223 Fon Kodu: MAD.d..
Canik, Mihaliç, Geyve ve Seydişehir gibi muhtelif mahallerin istifa, azl ve irtihal sebepleriyle boşalan müdürlüklerine yapılan nasb ve tayinleri, Rize taraflarında sudur eden uygunsuzluğun defi ile buna cesaret edenlerin ahz ve tenkillerini, Van ahalisinin Farsça'ya yakınlıkları hasebiyle umur-ı mühimmeye dair gönderilen yazıları anlayamadıklarını, Girid, Sayda, Şam vesair valiliklerinin muhassas olan maaşlarını, zelzele felaketine musab olan Bursa ahalisine yapılan yardımları, müstakil müdürlük haline getirilen karantina mahallerine izam olunacak müdürlerin hazinece küfelaya rabtlarını, Sisam ile cezair-i saireden İzmir taraflarına tecavüzde bulunan mütecasirlerin mazarratlarının defini, bazı sancakların muhafazasında bulunan asakir-i nizamiyenin ilgasıyla vaki olan aşair hareketlerini, tarikat mensuplarının taamiye ve tayinatlarını, ebniye-i atikanın tamirat masraflarını, nizamiye alayları maaş ve harcırahlarını mübeyyin bir takım ilmühaber kayıtlarını ihtiva eden ilmühaber kayıt defteri.

---9---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:9517 Fon Kodu: MAD.d..
Erzurum ve Trabzon eyaletlerinde bulunan Karahisar-ı Şarki, Kars, Kağızman, Bayburd, Hınıs, Kiğı, Pasin, Mecingird, Tortum, Batum, Gümüşhane, İspir, Torul, Erzincan, Rize (Aya Nikola) Tiflis, Van ve sair nahiye ve mıntıkalarda vaki gümrük, ihtisab, mizan-ı harir, beytülmal-i amme ve hassa, boyahane, sabunhane, maden-i nühas, tahmis-i kahve, memleha, damga-i Hemşin, gümrük-i iskele, adet-i ağnam ve adet-i gulamiye gibi çeşitli mukataat ile müteaddid maktuatın yazı kayıtlarını, müteahhid mültezimlerin adlarını, muaccele, kalemiyye ve bedel-i ferağ miktarlarını, zam, ref, nakil, terkin, mahsup ve füruht gibi bir takım muamelelerini ve bunlarla ilgili olmak üzere diğer bazı kayıt, hesap ve şerhleri ihtiva eden mukataa defteri. Sonunda Erzurum Kadısı Mehmed Efendi müfredat defteri mucibince yapılan Ekrad ve Türkmen aşiret ve cemaatlerinin esami kaydıyla Karahisar-ı Şarki livasında ber vech-i malikane zabt olunan kura ve mezarin isim ve hasılat miktarları mevcut bulunmaktadır. Bu meyanda Gümüşhane mukataasına ait bir de berat sureti vadır.

---10---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:7958 Fon Kodu: MAD.d..
Trabzon'a tabi Rize kazasının varidat-ı aşariyesinden, bir yıllık olmak üzere ahaliye isabet eden miktarın tadil ve tesviyesi şartlarına itibar edilerek ahalinin hoşnud edilmesi için derece-i ziraata göre tevzi ve taksim olunduğunu, mahalle ve karyelerde sakin olan şahısların adlarını ihtiva eden tahrir-i müfredat defteri.

---11---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:13695 Fon Kodu: MAD.d..
Surviç'de Onikinci Alay Dördüncü Tabur, Kale-i Sultaniye'de Topçu Birinci Alayı Üçüncü Tabur, Rize'de Nizamiye Taburu, Ereğli'de Topçu Onbirinci Alayı Birinci Tabur, Debre-i Bala'da Redif Taburu, Dera'da Dördüncü Tabur Kumandanlıkları'ndan Askeri Tekaüd Sandığı Nezareti veznesine gönderilen meblağ ile maaş ve saireye verilen ve bakiye kalan meblağın miktarını havi irad ve masraf defteri. (Mütekaidin ve eramil-i askeriye)

---12---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:22513 Fon Kodu: MAD.d..
Trabzon livası dahilindeki Maçka, Of, Rize nahiyelerindeki timar sahiplerini ve timar karyelerinin hasılatlarını gösterir timar defteri. a.g.tt.

---13---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:22782 Fon Kodu: MAD.d..
Trabzon'a tabi Akçaabad, Gümüşhane, Rize, Maçka, Sürmene, Arhavi, Of, Toral kazalarında mevcut tımar ve zeametlerin yapılan yoklamalarında yeniden tesbit edilen durumlarıyla bunlara mutasarrıf olanların isimlerini ve gerekli meşruhatı havi tımar ve zeamet defteridir. Kabsız, eksik ve yıpranmıştıır. a.g.y.tt

---14---Tarih:  Dosya No: Gömlek No:2210 Fon Kodu: DFE.RZ.d...
Trabzon sancağına bağlı Rize, Sürmene, Torul, Yumra ve sair nahiyelere ait ruznamçe defteri parçası. g.tt

---15---Tarih: 29/L /1078 (Hicrî) Dosya No:90 Gömlek No:4496 Fon Kodu: C..EV..
Trabzon'a tabi Rize kasabasında Dizdar Hüseyin Camii Vakfı imamet ve hitabet cihetlerinin tevcihi. g.tt

---16---Tarih: 25/R /1079 (Hicrî) Dosya No:21 Gömlek No:1944 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Maçka, Rize, Torul ve Kürtün nahiyelerinde inhilal eden timarların Enes, Ali ve Hüseyin nam kimsele tevcihi hakkında Miralay-ı Trabzon Hamza imzalı arz.

---17---Tarih: 24/C /1081 (Hicrî) Dosya No:12 Gömlek No:1119 Fon Kodu: İE.AS..
Rize Kalesi müstahfızlarından Hasan'ın vefatı hasebiyle inlilal eden timarının Mehmed'e ihsanı hakkında Rize Kalesi Dizdarı Mustafa imzalı arz.

---18---Tarih: 01/Ca/1086 (Hicrî) Dosya No:153 Gömlek No:7646 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağında Maçka, Rize, Akçaabad ve Sürmene nahiyelerinde mahlul tımarların müstahfızlarına tevcihleri hakkında Azak Muhafızı ve Trabzon Miralayı Mehmed tarafından inha.

---19---Tarih: 29/C /1090 (Hicrî) Dosya No:11 Gömlek No:979 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesi eshab-ı timarından Azak Kalesi muhafazasında kimse bulunmadığı cihetle Canol nam karyeden altı bin akçalık timarın Hasan kullarına tevcihi hakkında Trabzon Miralayı Emirza Ali imzalı arz. g.tt.

---20---Tarih: 29/Za/1091 (Hicrî) Dosya No:80 Gömlek No:4832 Fon Kodu: C..ADL.
Şarap içdiği ve halka zarar verdiği iddia edilen Rize Naibi Mehmed'in hakikaten ahaliye zararı vuku buluyor ise şer‘ marifetiyle ihkak-ı hak olunması. g.tt
---21---Tarih: 24/Za/1104 (Hicrî) Dosya No:79 Gömlek No:7145 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağında Rize nahiyesinde dört bin akça gedik timar ile Rize Kalesi Kethüdası olan Mehmed veled-i Hasan'ın beratının tecdidi hakkında yazılan berat.

---22---Tarih: 10/Ra/1112 (Hicrî) Dosya No:49 Gömlek No:4459 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde kasr-ı yed suretiyle inhilal etmiş olan timarın Alaybeyi Mustafa'nın arzı mucibince İbrahim nam kimseye tevcih ve tezkiresinin itası hakkında Trabzon beylerbeyine hitaben yazılmış olan ferman. g.tt.

---23---Tarih: 20/M /1116 (Hicrî) Dosya No:55 Gömlek No:4933 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde inhilal etmiş olan timarın eshab-ı timardan Mustafa nam kimseye ber-vech-i ilhak ihsanı hakkında Miralay-ı Trabzon Mustafa imzalı arz.

---24---Tarih: 23/M /1117 (Hicrî) Dosya No:59 Gömlek No:5378 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde münhal timar, Alaybeyi Mehmed'in arzı üzerine ba-ferman Mehmed nam kimseye tevcih edildiğini mübeyyin Mirimiran-ı Trabzon Süleyman mührünü havi tevcihname.

---25---Tarih: 14/B /1120 (Hicrî) Dosya No:67 Gömlek No:6022 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesi züamasından Murtaza'nın kasr-ı yed etmesiyle inhilal eden zeametinin Mehmed nam kimsenin zeametine ilhakla ceman otuz sekiz bin üç yüz altmış akçalık bir zeamet olmak üzere muma-ileyh Mehmed'e ihsanı hakkında Miralay-ı Trabzon İbrahim imzalı arz.

---26---Tarih: 29/M /1121 (Hicrî) Dosya No:14 Gömlek No:870 Fon Kodu: C..ADL.
Rize kazasında Ali bin Derviş isminde birinin halkı izrar eylediğine ve mahkemeye davette gelmediğine dair vaki olan şikayet üzerine tebligat icrası. (Belgenin tarihi 30 Muharrem'dir)

---27---Tarih: 18/L /1126 (Hicrî) Dosya No:68 Gömlek No:6148 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde timar sahibi bulunan Süleyman'ın kasr-ı yed etmesine mebni timarının Yakub nam kimseye itası hakkında Miralay İbrahim imzalı arz.

---28---Tarih: 10/B /1127 (Hicrî) Dosya No:66 Gömlek No:5922 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde inhilal eden zeametin Murtaza nam kimseye tevcih edildiğine dair berat. g.tt.

---29---Tarih: 13/L /1131 (Hicrî) Dosya No:74 Gömlek No:6736 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesindeki gedik timar ile Rize Kalesi müstahfızlarından bulunan Mehmed Ali'nin kalede mahbus bulunan Mustafa nam şakiyi firar etdirdiğinden dolayı timar ve vazifesinin Süleyman İbrahim nam şahsa tevcihi hakkında Dizdar-ı Kale İbrahim'in arzı mucibince tevcih edildiğini mübeyyin yazılmış olan berat.

---30---Tarih: 27/L /1132 (Hicrî) Dosya No:823 Gömlek No:35003 Fon Kodu: C..AS..
Rize kalesi dizdarlığına Hasan'ın tayini.

---31---Tarih: 04/Ra/1135 (Hicrî) Dosya No:72 Gömlek No:6449 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesi eshab-ı timarından Bekir nam kimse uhdesinde bulunan iki kılıç timardan birini Hasan rızasıyla terk etmesine mebni baki kalan diğer kılıç timarın muma-ileyhe müceddeden tevcih ve beratının itası hakkında Miralay-ı Trabzon Mahmud imzalı arz.

---32---Tarih: 26/R /1136 (Hicrî) Dosya No:79 Gömlek No:7090 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağında Rize ve Akçaabad ve Of ve Torul nahiyelerinde mahlul olan timarların Abdullah Süleyman ve Yakub ve Ali ve Mehmed'e ihsan olunmasına dair Trabzon Miralayı Mahmud imzasıyla arz.

---33---Tarih: 10/B /1138 (Hicrî) Dosya No:67 Gömlek No:6023 Fon Kodu: İE.AS..
Trabzon sancağının Rize nahiyesinde münhal bulunan timarın Ali nam kimseye ihsanı hakkında Miralay-ı Trabzon Mehmed imzalı arz.

---34---Tarih: 18/N /1142 (Hicrî) Dosya No:13 Gömlek No:854 Fon Kodu: İE.ADL.
El-Hac Derviş Ali Kızı Ayişe Hatun'un vekili ve zevci el-Hac Mamud tarafından Rizeli Hasan Çelebi'nin ukubet-i nisbiye iddiasıyla ahar mahallere li-ecli'l-muhakeme taleb ile rencide eylediğinden irs meselesine dair merkum tarafından ikame olunacak davaların fi-ma-bad Kili Mahkemesi'nde rüyet olunmasına dair ferman itası hakkında Kili Naibi Mustafa tarafından yazılan arz.

---35---Tarih: 20/C /1144 (Hicrî) Dosya No:8 Gömlek No:370 Fon Kodu: C..DH..
Atina kazası ahalisinden olup şekavete sülük eden kimselerin tenkillerine memur edilen Faş Muhafızı Halil Paşa maiyyetine asker sevketmeleri için İspir ve Rize ve sair bazı kazalar kadı ve ayanlarına hüküm. g.tt

---36---Tarih: 29/Ş /1144 (Hicrî) Dosya No:259 Gömlek No:11961 Fon Kodu: C..BH..
Donanma kaptanlarının denizcilikte mümareseleri dolayısı ile, miri ticaret gemilerinde mazhar oldukları imtiyazın, Donanma'dan sayılan Rizeli Sarı Ahmed oğlu Ahmed'in şehtiye brikinin de mazhar olmasına dair Ak ve Karadeniz sahil ve adaları kazalarına ferman. g.tt

---37---Tarih: 29/B /1156 (Hicrî) Dosya No:154 Gömlek No:7660 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağında Rize nahiyesinde mahlul yirmi beş bin yedi yüz kırk altı akçelik zeametin kendisine verilmesine dair Osman Hazine imzalı arzuhal. g.tt

---38---Tarih: 23/Ra/1158 (Hicrî) Dosya No:848 Gömlek No:36234 Fon Kodu: C..AS..
Rize kalesinin tamiri.

---39---Tarih: 20/B /1162 (Hicrî) Dosya No:256 Gömlek No:10562 Fon Kodu: C..ML..
Giresun, Tirebolu, Görele, Maçka, Akçaabat, Rize, Sürmene ve Of kazalarının muhtelif senelere ait tekalif bakayasının hesabını muhtevi.

---40---Tarih: 08/B /1163 (Hicrî) Dosya No:641 Gömlek No:26977 Fon Kodu: C..AS..
Sürmene ve Rize taraflarına memur asakir için Trabzon Cebhanesi'nden on kantar barut verilmesi hakkında Trabzon cebecibaşısına hitaben yazılan buyruldu.
Tarih: 22/L /1168 (Hicrî) Dosya No:99 Gömlek No:4949 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağı Rize nahiyesinde bazı karyelerde Kale müstahfızlarından Ahmed'in fariğ olduğu tımarın Yakub'a tevcihi.

---42---Tarih: 23/M /1173 (Hicrî) Dosya No:243 Gömlek No:12130 Fon Kodu: C..EV..
Rize kasabasında Hüseyin Ağa Camii imamet ve hitabetinin tevcihi.

---43---Tarih: 10/Za/1177 (Hicrî) Dosya No:40 Gömlek No:1987 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon, Rize nahiyesi Hancı nam karyede Ali'nin mutasarrıf olduğu timarı rızasıyla mülazimlerden diğer Ali'ye ferağ ettiği.

---44---Tarih: 10/Ra/1191 (Hicrî) Dosya No:63 Gömlek No:3134 Fon Kodu: C..ZB..
Rize'de Kayıoğulları Mustafa ve kardeşi Mehmed, Zarif oğlu Ömer'e musallat olarak ve kurşunla yaralayarak nikahlı karısını zorla kendi evine kaldırmış olduğundan kurtarılmaları için emir verilmesi.

---45---Tarih: 24/Ra/1192 (Hicrî) Dosya No:93 Gömlek No:4601 Fon Kodu: C..MF..
Amasya'ya tabi Rize karyesinde Hacı Ali Mescidi vakfından muhassas vazife ile nısf imamet ve muallim-i mekteb cihetlerinin tevcihi.

---46---Tarih: 18/N /1193 (Hicrî) Dosya No:144 Gömlek No:6913 Fon Kodu: C..BH..
Sinop'tan yüklediği 34 topu Tophane'ye teslim eden Rizeli Burunsuz Abdullah Reis'e yüz kuruş navlun verilmesi.

---47---Tarih: 27/C /1194 (Hicrî) Dosya No:165 Gömlek No:8206 Fon Kodu: C..MF..
Rize'de Müderris Süleyman Efendi'nin vefatıyla münhal olan müderrisliğe tayini hakkında Mustafa'nın arzı.

---48---Tarih: 29/B /1201 (Hicrî) Dosya No:174 Gömlek No:8679 Fon Kodu: C..MF..
Rize kasabasında Piriçelebi mahallesinde Süleyman Efendi Medresesi müderrisine vakıftan muhassas aidatının verilmesi. g.tt

---49---Tarih: 27/Ş /1202 (Hicrî) Dosya No:62 Gömlek No:3051 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağında Rize nahiyesinde Kesanus nam karyede Ali'den mahlul tımarın Mülazım İbrahim'e tevcihine dair Mahalli Miralayı Mehmed imzalı ariza.

---50---Tarih: 15/Ra/1203 (Hicrî) Dosya No:1380 Gömlek No:54398 Fon Kodu: HAT
Canik ve Lazistan'dan Koban Seraskeri Battal Hüseyin Paşa'ya gönderilecek asker ile Trabzon, Rize vesaireden orduya gönderilecek askerin defterini takdim ettiği hakkında sadrazamın telhisi.

---51---Tarih: 29/Ra/1204 (Hicrî) Dosya No:191 Gömlek No:8230 Fon Kodu: C..AS..
İlkbaharda düşman memalikine tedarikat-ı kaviyye ile hücum etmek üzere Anapa ve Soğucuk canibi Seraskeri ve Trabzon Valisi Vezir Battal Hüseyin Paşa maiyyetine Trabzon, Rize, Of, Lazlık ve sair isimleri malum Trabzon ağalarından her birinin toplayacakları yeniçerileri şimdiden tedarik edeceği sefinelerle sevklerine memur olduğuna dair Trabzon mütesellimine hitaben yazılan hüküm. g.tt

---52---Tarih: 29/B /1204 (Hicrî) Dosya No:465 Gömlek No:19411 Fon Kodu: C..AS..
Anapa ve Koban semtlerinden düşmana hücum için Rize, Bılatna, Sürmene, Giresun ve Tirebolu kazalarından çıkarılacak yeniçeri dilaverleri ile Soğucak seraskeri ve Trabzon valisi Battal Hüseyin Paşa'nın maiyetine iltihak eylemesi, fedakarlıkları görüleceklerin şan ve mükafata nail olacakları hakkında Trabzon mütesellimi Abdurrahman ve mezkur kazalar naiplerine. g.tt

---53---Tarih: 05/Ca/1207 (Hicrî) Dosya No:20 Gömlek No:898 Fon Kodu: C..AS..
Trabzon'da Şatırzade Osman Ağa'nın, İran Seraskeri ve Erzurum Valisi Mehmed Emin Rauf Paşa maiyyetine Rize ve Of'dan tedarik olunan askerle azimet ettiği.

---54---Tarih: 20/C /1207 (Hicrî) Dosya No:39 Gömlek No:1949 Fon Kodu: C..ZB..
Şehid Mehmed Paşa oğlu Kasım Paşa'nın evkafına vesair vakıflarına ait köylere tecavüzatta bulunan Rize'de Hacı Şahin oğlu Mustafa Paşa'nın kardeşi şaki Deli Mehmed'le avenesinin Çıldır Valisi Vezir Süleyman Paşa ile bil-ittifak üzerine gidilip şiddetle tedib ve tenkilleri hakkındaki emrin tekidi.

---55---Tarih: 03/Ş /1207 (Hicrî) Dosya No:167 Gömlek No:8328 Fon Kodu: C..TZ..
Rize'deki bin dört yüz seksen beş akçe tımarın Abdullah oğlu Ali'ye tevcihi hakkında Trabzon Miralayı Ali tarafından inha.

---56---Tarih: 29/Za/1207 (Hicrî) Dosya No:332 Gömlek No:16570 Fon Kodu: C..DH..
Erzurum'un İspir kazasına civar laz memleketinden Rize kazalı şaki Derebeyi Ali ile avanesinin haklarından gelinmesine dair mezkur kaza ahalisine müracaatları hakkında Erzurum kadısından ilam. g.tt

---57---Tarih: 17/Z /1207 (Hicrî) Dosya No:333 Gömlek No:16604 Fon Kodu: C..DH..
Bir kaç senedenberi İspir kazasını istila ve ahalisini vatanlarını terke mecbur eden Rizeli Eşkioğlu Ali nam şaki üzerine asker sevki lüzumuna dair Ahmed'in tahriratı.

---58---Tarih: 29/Z /1207 (Hicrî) Dosya No:72 Gömlek No:3553 Fon Kodu: C..ZB..
İspir kazasına musallat olan Rizeli Eşkioğlu Ali'nin tenkiline dair Erzurum Valisi Ahmed Paşa'ya hüküm. g.tt

---59---Tarih: 23/R /1208 (Hicrî) Dosya No:46 Gömlek No:2297 Fon Kodu: C..ZB..
İspir taraflarında şekavette bulunması dolayısıyla üzerine sevk olunan askere karşı duramayarak kaçmış olan Rizeli Eşkioğlu'nu kabul etmeyecekleri ve ederlerse yetmiş beş bin kuruş nezir akçesi verecekleri hususunun ahaliye taahhüd ettirildiği.

---60---Tarih: 20/C /1208 (Hicrî) Dosya No:100 Gömlek No:4970 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağı Rize nahiyesinde bazı köylerde Mustafa ve sairenin mutasarrıf olup hasılatsızlığı sebebiyle terkettikleri 31 aded zeamet ve tımarın miri tarafından zabtları ve teferruatı hakkında. g.tt

Tarih: 11/Ş /1211 (Hicrî) Dosya No:128 Gömlek No:6385 Fon Kodu: C..EV..
Kırk sene kadar Abaza ve Çerkes kabileleri arasında dolaşarak bunların yarısı kadarını İslam etmiş ve hatta taptıkları ağaçları kestirip yaktırmış olan Rizeli Dersiam İbrahim Efendi bu kere memleketine gelerek camisi olmayan sekiz köyde yaptırmış olduğu camilerin daimi masraflarına karşılık olmak üzere tedarik ettiği üçyüzelli akçanın altmışbeş akçası hazine-mande edilip mütebakisinin Trabzon Gümrüğü malından mezkur camilere tahsisi.

---62---Tarih: 29/Z /1218 (Hicrî) Dosya No:128 Gömlek No:5303 Fon Kodu: HAT
Faş Muhafızı Hacı Mehmed Ağa'nın Rize kazası ilhakıyla uhdesine Gönye sancağının ve kapıcıbaşılığın tevcihi teşekkürüne, Keman'da Ruslar'ın ahaliye ızrar eylediklerine, Faş Kalesi'ne mühimmat ve zahire gönderilip takviyesine dair. a.g.y.tt

---63---Tarih: 29/B /1219 (Hicrî) Dosya No:105 Gömlek No:5211 Fon Kodu: C..HR..
Bazı Rumeli iskelelerine götürmek üzere bir Rus tacirinin Rizeli Köroğlu Mehmed Reis'in Kefe'den yüklediği kuru balık ve havyarı mekrum mahalline götürmeyip Trabzon taraflarına götürüp sattığı beyanıyla bedellerinin merkumdan tahsiline dair Rusya Sefareti'nden verilen takrir.

---64---Tarih: 29/Z /1220 (Hicrî) Dosya No:102 Gömlek No:4044/B Fon Kodu: HAT
Rize'nin Trabzon'dan ayrılıp Gönye sancağına ilhakına, Tayyar Paşa'nın Canik'ten kaçıp Trabzon Kalesi'ne girdiğine, Yusuf Paşa maiyyetinde Tayyar'ın idamına çalışacağına dair. a.g.y.tt

---65---Tarih: 29/Z /1221 (Hicrî) Dosya No:102 Gömlek No:4045/A Fon Kodu: HAT
Donanmanın Pulathane Limanı'na geldiğine, Tayyar Paşa'nın kayıkla Kırım'a kaçtığına, Kalcızade'nin ve Rize'den Tuzcuzade'nin Sohum Kalesi'ne adam gönderdiklerine, Trabzon ağalarının fermana karşı hazırlıkta ihmalkarlık gösterdiklerine dair. a.g.y.tt

---66---Tarih: 25/Ca/1223 (Hicrî) Dosya No:249 Gömlek No:12423 Fon Kodu: C..EV..
Rize'de İpsatoz karyesinde Ali bin Hasan Cami imamı ile kayyumunun, Trabzon gümrüğü mukataası malından muhassas vaziflerinin bir seneliğini aldıklarına dair.

---67---Tarih: 02/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:1141 Gömlek No:50706 Fon Kodu: C..AS..
Rize'nin müdafaası için liman ağızlarına tabyalar inşa olunmuş ise de tabya inşası keşfine memur kılınan Mimar Halifesi'nden Mehmed Şakir'in gösterdiği lüzuma binaen Dalyan burunlarına dahi birer tabya inşası için keşiflerinin gönderilmesi lüzumu.

---68---Tarih: 20/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:781 Gömlek No:33067 Fon Kodu: C..AS..
Hassa Sermimarı Mustafa'dan vukubulan istilama binaen Karadeniz sahillerinin Rize Limanı'nın düşmana karşı muhafazası için Dalyan, Roş, Beryoz burunlarına tabyalar binasiyle top ve mühimmatiyle tahkimi lüzumuna dair Trabzon vali ve Karadeniz Seraskeri Vezir Mehmed Şerif Paşa'ya hüküm.

---69---Tarih: 19/M /1225 (Hicrî) Dosya No:639 Gömlek No:26894 Fon Kodu: C..AS..
Dergah-ı Ali Top Arabacıları Ocağı'ndan Trabzon, Batum, Rize taraflarına tayin olunan nısf ortanın maiyyetinde mevcut top, saka ve sayis beygirlerine arpa, nal ve mıh verilmesi hakkında nüzul eminine hüküm.

---70---Tarih: 07/S /1225 (Hicrî) Dosya No:917 Gömlek No:39628 Fon Kodu: C..AS..
Faş canibine memur askerin maiyyetinde bulunmak, Rize ve Batum limanlarına konmak üzere gönderilen, sekiz kıta sürat ve altı kıta balyemez topları ve sair mühimmat.

---71---Tarih: 29/S /1225 (Hicrî) Dosya No:506 Gömlek No:21119 Fon Kodu: C..AS..
Düşman tarafından istila edilen Faş Kalesi'ni kurtarmaya memur olan Rize Ayanı Tuzcuzade Memiş'in kardeşi Osman'ın maiyyetine asker toplayıp gitmelerine dair Trabzon Mütesellimi Şatırzade Osman ve saireye hüküm.

---72---Tarih: 03/Ra/1225 (Hicrî) Dosya No:379 Gömlek No:15666 Fon Kodu: C..AS..
Rize, Anapa ve Sohum taraflarına gönderilecek asker ve erzak.

---73---Tarih: 29/Ra/1225 (Hicrî) Dosya No:407 Gömlek No:16793 Fon Kodu: C..AS..
Rize Ayanı Tuzcuzade Muhsin Ağa'nın ve kardeşi silahşorlardan Osman Ağa'nın maiyyetinde toplanarak Kaş Kalesi zabtına memur edilen zevatın esamisi hakkında hüküm. g.tt

---74---Tarih: 29/L /1225 (Hicrî) Dosya No:1009 Gömlek No:44158 Fon Kodu: C..AS..
Of, Rize ve bütün laz yakası ve Kastamonu ve Boyabad'dan müretteb askerlerin çıkarılacağı taahhüd olduğuna dair. g.tt

---75---Tarih: 14/S /1227 (Hicrî) Dosya No:243 Gömlek No:13616 Fon Kodu: HAT
Amasya'daki sarayın, has bahçenin, alçak köprü ve su yollarını tamir etmek şartiyle Amasya'ya tabi Rize köyü ahalisinin tekaliften muafiyetleri.

---76---Tarih: 19/S /1227 (Hicrî) Dosya No:480 Gömlek No:23530 Fon Kodu: HAT
Ünye sancağının Batum muhafazası şartiyle Rize vücuhundan Tuzcuzade Memiş Ağa'ya ilahe olunup, Trabzon eyaletinin de rütbe-i vezaretle Canik Muhassılı Hazinedarzade Süleyman Ağa'ya tevcih ve Tiflis ve Ahıleklek teshirine memur edilmesi hakkında Sadrazam Ahmed Paşa'dan kaymakam paşaya.

---77---Tarih: 16/Ra/1230 (Hicrî) Dosya No:138 Gömlek No:6927 Fon Kodu: C..SM..
Matbah-ı Amire'ye senevi bin yetmiş beş kıyye balmumu vermek üzere Hemşin kazası malikane vechile uhdelerine tevcih olunan Rizeli Hacı Mehmed ve şerikleri üç seneden beri taahhüdlerini ifa etmediklerinden mezkur mumların tahsil olunup gönderilmesine dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya hüküm.

---78---Tarih: 22/C /1230 (Hicrî) Dosya No:1227 Gömlek No:47911 Fon Kodu: HAT
Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen müteaddid evrakın hülasaları olup Selim Paşa, Hacı Salihoğulları, Tuzcuoğlu Hacı Memiş, Rize, Canik Karahisar-ı Şarki ahvali ve Amasya müftüsü hakkındadır.

---79---Tarih: 01/Ş /1230 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22567/B Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı Tazcuoğlu Memiş'in izale ve idamı vucubuna dair.

---80---Tarih: 15/N /1230 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22567/A Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı Tucuzade Memiş'in idamına ferman isdarı için Sadrızam'ın yazdığı tahrirata cevab alamadığına ve merkumun izalesi luzumuna dair.

Tarih: 29/Z /1230 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52811 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı Tuzcuzade Memiş Ağa'nın idamı ve muhallefatının zabtı için emir ve memur gönderilmesini Trabzon Valisi Süleyman Paşa işar ettiği. a.g.y.tt

---82---Tarih: 29/Z /1230 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52812 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı Tuzcuzade Memiş Ağa'nın nasihat kabul eder adam olmadığı ve mutlaka idamı için mübaşir gönderilmesinin Trabzon Valisi Süleyman Paşa tarafından bildirilmekde olduğu. a.g.y.tt

---83---Tarih: 29/Z /1230 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52813 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı Tuczuzade Memiş Ağa'nın erbab-ı şekavetten olduğu ve idamı lazım geldiğinin hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen müteaddid evrakın huzura takdim olunduğu. a.g.y.tt

---84---Tarih: 01/B /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22587 Fon Kodu: HAT
Rize, Sürmene ve Of kazaları Tuzcuoğlu Memişe iltihak edip Polathane cıvarına kadar tecavüz ve şimdiye kadar yapılan muharebelerden halka zarardan başka bir faide olmadığına ve Memişin mağlub edilemeyeceğine kati kanaati olmakla memureyitinden afvına dair.

---85---Tarih: 01/B /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22588 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Memiş, meşhur asilerden Salihoğlu Ali ve Abanos oğlu Süleymanla el ele verip, Rize, Sürmene ve Of kazalariyle birleşip ihtilali genişlettiklerinden Kastamonu Valisi Ali Paşa maiyet kuvvetleriyle yardıma gelmesine ve Istanbul'dan zahire ve mühimmat irsaline dair, Tuzcuoğlu Memiş'in izalesine memur. a.g.y.tt

---86---Tarih: 17/B /1231 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22615 Fon Kodu: HAT
Rizeli Tuzcuoğlu Memiş, Trabzonun belli başlı asileri, Sürmene ve Of kazaları halkı ile birleşip harekete geçdiklerinden idam ve izaleleri için ferman isdarına ve Trabzon'un denizden tehdidi için üç gemi yollanmasına ve Kastamonu Mutasarrıfı Ali Paşa'nın askerle yardıma gitmesine, zahaire ve mühimmat irsaline dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa ile mübaşirin tahrirat hulâsaları.

---87---Tarih: 23/B /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22590 Fon Kodu: HAT
Rize hadisesi dolayısiyle bu mahalden Kaş'a kadar sahillerin muhafazası ve isyanın önlenmesi için techiz edilmiş gemiler gönderilmesi hakkında.

---88---Tarih: 27/Ş /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22576 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı, Tuzcuzade Memiş, Of ve Sürmene kazası asileriyle birleşip idama mahkum, Tonya Ayanı Salihoğlu Ali ve kardeşi Tufan ve Trabzon cıvarı derebeylerinden Abanoğlu Süleyman'ı da istihab ederek Trabzona iki saat mesefeye kadar geldiklerinden kati surette tedîpleri için Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya tam istiklâl verilmesine ve Sürmene Şakileri denizden zahire, mühimmat vesaireyi yağmaladıklarından sefine gönderilmesine dair.

---89---Tarih: 27/Ş /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22580 Fon Kodu: HAT
Rize'deki Vali Süleyman Paşa kuvvetleri dagılıp asilere iltihak ettiklerine ve Tuzcuoğlu isyanı büyüyüp bastırılması imkanı olmadığına ve boşuna oralarda süründüğüne ve hizmetten afvına dair.

---90---Tarih: 27/Ş /1231 (Hicrî) Dosya No:140 Gömlek No:6997 Fon Kodu: C..DH..
Asi Rize Ayanı Tuzcuoğlu Memiş'in deniz tarafından da korvet kaptanları marifetiyle tazyik edilmesine dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya emir yazıldığı.

---91---Tarih: 29/Ş /1231 (Hicrî) Dosya No:50 Gömlek No:2466 Fon Kodu: C..ZB..
Hakkında ferman-ı kaza çıkan Rize Ayanı Tuzcuzade Memiş'in bir an evvel tutulması için denizden gemiler gönderilmesi. g.tt

---92---Tarih: 03/N /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22582 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlunun, Rize, Of ve Sürmeneliler tarafından mazhar-ı himaye olduğundan vesaireden bahsile külliyetli cebhane ve zaihere ile donanmadan bir kaçının irsal ve izamına ve Kastamonu Mutasarrıfı Ali Paşa'nın harb ve darb erbabiyle Süleyman Paşa maiyyetine icra-yı memuriyete dair.

---93---Tarih: 30/N /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22589 Fon Kodu: HAT
Erzurum'a gönderilmek üzere Trabzon'a vurud eden barut ve kurşun vesaire Rize maslahatı için ahz olunduğundan mühimmat-ı mezkurenin mahalline gönderilmek üzere ayrıca Trabzon'a irsali hakkında. g.tt

---94---Tarih: 30/N /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22573 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Memiş, hile ile ele girer makuleden olmayub ancak üzerine asker sevkiyle istisali mümkün olduğundan o suretle hareket olunduğuna ve merkum idam mahkumlariyle ve Rize, Sürmene ve Of kazası halkı ile birleşip kıyam ettiğine ve üç gemi gönderilip Rize'den tazyık olunmasına dair. g.tt

---95---Tarih: 30/N /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22575 Fon Kodu: HAT
Rize maslahatı ve Tuzcuoğlu tarafdarlarının tenkili için luzumu olan mühimmat ve cebhane takımı, cebhane arabası ve topcular ile iki adet çerha topunun, iki nefer humbaracı ustasının irsal ve izamı hakkında. g.tt

---96---Tarih: 05/L /1231 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22614/K Fon Kodu: HAT
Rize, Of, Sürmene ve Trabzon taraflarında zahire olmadığından asilere Gümüşhane ve Bayburt taraflarında zahire verilmemesine ve Giresun tarafına, itimad edilir bir kapdan idaresinde kontrol için bir gemi tayinine ve kazalardan asker tertibine dair.

---97---Tarih: 07/L /1231 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22614 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Memiş'in bütün muhallefatının miri adına zabt edilmesi emrinin Trabzon Valisi ve Kaş Muhafızı Süleyman Paşa'ya teslim edildiğine; Rize, Sürmene, Of asileri ile yapılan muharebe tafsilatına; Bolu ve Kastamonu Sancakları Mutasarrıfı Ali Paşa'nın memmuriyetine ve saireye dair, Trabzon'a memur olup avdet eden Emin Efendi'nin takriri. a.g.y.tt

---98---Tarih: 07/L /1231 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22614/A Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı, Tuzcuoğlu Memiş ve haklarında idam fermanı çıkmış olan Salihoğlu Ali, Pir Ali ve Kardeşi Tufan, Abanozoğlu Süleyman vesairenin Of ve Sürmene Kazası halkiyle birleşip isyanı genişlettiklerine Trabzon'u zabt ve kalelerdeki cebhane ve barutları yamaladıklarına dair tafsilaâtı havi.

---99---Tarih: 14/L /1231 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22607 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı, Tuzcu Memiş, Sürmene ve Of kazaları halkı ve isimleri yazılı asilerle birleşerek Trabzonu zabt ettiklerine ve bu isyanın basdırılması için Kastamonu, Sivas ve Gümüşhane kazalarından asker tertibine ve bu hususa dair tafsilâtı havi.

---100---Tarih: 29/L /1231 (Hicrî) Dosya No:26 Gömlek No:1272 Fon Kodu: C..ZB..
Şekavette ısrar ile bir çok facialar yapan Rizeli Tuzcuoğlu Memiş ele geçirilemediğinden tazyik edilerek tutulması için üzerine sevkedilecek askerlerin erzakının temini.
Tarih: 29/Z /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22569 Fon Kodu: HAT
Süleyman Paşa'ın, Tuzcuoğlunun idamı için Rize'ye azimet ettiğine ve Of ve Sürmene eşkiyasının Tuzcuoğluna müzaherette bulunduklarından irae-i satvet için bir fırkateyn ile bir korvetin gönderilmesi hakkında. a.g.y.tt

---102---Tarih: 29/Z /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22571 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı, Tuzcuoğlu Memiş'in ve haklarında ferman-ı kaza sudur eden sair eşkiyanını kahr ve tedbirlerine muvaffakiyet hasıl olacağına dair. a.g.y.tt

---103---Tarih: 29/Z /1231 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22572 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Memiş ve isimleri yazılı asilerin harekete geçdiklerine ve Rize tarafından denizden gemilerle tazyik edilmelerine ve isyana iştirak eden ele başıların cezaları tertibine ve Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya tam istiklal verilmesine dair Trabzon'dan tertip olunan arz-ı mahzardır. a.g.y.tt

---104---Tarih: 07/S /1232 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22601 Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Memiş'in Rize'den Ofa firar eylediğne derdesti için tertibat alındığına irade-i aliyyenin istihsali hususunda kusur edilmediğine vesaireye dair.

---105---Tarih: 17/B /1232 (Hicrî) Dosya No:403 Gömlek No:16638 Fon Kodu: C..AS..
Şaki Rizeli Tuzcuoğlu Memişin idam ve izalesine memur Trabzon Valisi Süleyman Paşa maiyyetine bin üç yüz asker gönderildiği.

---106---Tarih: 29/Z /1232 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22598 Fon Kodu: HAT
Rize Ayanı, Tuzcuoğlu Memiş'in tazyik üzerine Of kazasına firar etmiş ve takibine asker sevk edilmiş olduğuna dair Bolu ve Kastamonu sancakları Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa'dan Sadaret'e. a.g.y.tt

---107---Tarih: 29/Z /1232 (Hicrî) Dosya No:520 Gömlek No:25411 Fon Kodu: HAT
Rizeli maktul Tuzcuoğlu Memiş'in muhallefatını zabt için Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya tahrirat yazılmak üzere iken Hüsrev Paşa'nın tayin olunmasıyla fermanların ona yazılması. a.g.y.tt

---108---Tarih: 05/Ş /1234 (Hicrî) Dosya No:5 Gömlek No:222 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon sancağı Rize nahiyesinde Sahuri Bizrek nam karye ve gayriden muhassas 25746 akça zeametin Abdurrahim veled Yakub'a tevcihi.

---109---Tarih: 03/R /1236 (Hicrî) Dosya No:753 Gömlek No:35555 Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinin yapacağı tezvirata inanılmaması ve kendilerinden şimdiye kadar tekalif tahsili edemediğine dair Trabzon Valisi el Hac Salih Paşa'dan Sadaret'e.

---110---Tarih: 11/Z /1236 (Hicrî) Dosya No:1103 Gömlek No:44582/C Fon Kodu: HAT
Rize kazasının tekalifi ve hizmeti pek çok olduğundan hepsini vermeğe iktidarları olmadığı hakkında Rize naibi Hasan imzasiyle ilam.

---111---Tarih: 11/Z /1236 (Hicrî) Dosya No:1103 Gömlek No:44582/D Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinin verdiği mahzar olup tekalifi örfiye ve miriyeleri pek fazla olduğundan ve etraf kalelere muhafız asker gönderilmeğe de icbar edildiklerinden şikayet zımnında müteaddit mühürlerle mahzar.

---112---Tarih: 29/Z /1236 (Hicrî) Dosya No:671 Gömlek No:32835 Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinin aralarında tekevvün eden mebaniden dolayı Trabzon Kalesi'nde tahassun eden Trabzon Valisi Salih Paşa'nın Şark Canibi Seraskeri Rauf Paşa maiyyetine icra-yı memuriyeti suretiyle Trabzon'a çıkarılması hakkında istizan. a.g.y.tt

---113---Tarih: 07/M /1237 (Hicrî) Dosya No:1103 Gömlek No:44582 Fon Kodu: HAT
Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen kaimede Anapa için bin nefer asker çıkarmak tedarikinde iken Erzurum Valisi Hüsrev Paşa bin nefer asker istediği ve Rize ve sair kazaların müfsidleri bir gürültü çıkararak asker ve tekalif vermemek teşebbüsünde oldukları cihetle sebep olanların terbiyesine müsaade olunması hakkında.

---114---Tarih: 03/R /1237 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22593 Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinin daire-i itaatten çıkmış olmalarına mebni tedipleri icab ediyorsa da yeni bir gaile ihdası tecviz buyurulmadığından tehir edildiğine ve ahali mezkurenin harekatı vakıalarına mebni tediplerine yeniden müsaade edildiği takdirde emr-i ali isdarına dair.

---115---Tarih: 03/R /1237 (Hicrî) Dosya No:458 Gömlek No:22564 Fon Kodu: HAT
Trabzona memur Mehmed'in Rize kasabasına muvasalatında silahlı bir hareket yapmak üzere toplanan maktul Tuzcuoğlu Memiş'in olğlu Ahmed ve avenelerini güzellikle dağıtmaya muvaffak olduğu ve yolda gördüklerine dair.

---116---Tarih: 24/R /1237 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22592 Fon Kodu: HAT
Trabzon Valisi Salih Paşa ile ahali arasındaki ihtilafın tetkik ve intacına ve müşarünileyhin Erzurum'a memuriyetine, Trabzon valiliğine Hüsrev veya Mehmed Paşa'nın tayinine ve Kaş Kalesine Rize'den asker irsaline dair.

---117---Tarih: 15/Ş /1237 (Hicrî) Dosya No:824 Gömlek No:37403/A Fon Kodu: HAT
Gülşen Beyzade Arslan Bey Çerkes tarafına firar etmiş ise de külliyetli Çerkes askeriyle yine avdet edeceğinin tevatüren söylendiği, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri ve Trabzon'dan Faş'a asker izamı mümkün olmadığından Rize'den talep olunduğuna dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.

---118---Tarih: 23/Ş /1237 (Hicrî) Dosya No:824 Gömlek No:37403 Fon Kodu: HAT
Trabzon'a gelen Kürdistan hanlarından Keyhüsrev Han'ın geliş sebebi ile İstanbul'a azimetine müsaade edilip edilmeyeceği istizanı, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri, Trabzon'dan asker tedarik ve irsali mümkün olamadığından Rize'den talep edildiği ve Ahısha'da olan Gürcü hanzadelerin talep ve istirhamlarına dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.

---119---Tarih: 01/N /1237 (Hicrî) Dosya No:824 Gömlek No:37403/G Fon Kodu: HAT
Rusların Kürdistan'da asker cem etmekte oldukları, Faş'a Trabzon ve Rize'den asker tahrir ve sevki mümkün olmadığından mahiyeleri Trabzon'dan verilmek üzere mahiyeli asker tedarik eylemesi için Faş muhafızına tebligatta bulunulduğuna dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi''nin tahriratı.

---120---Tarih: 03/N /1237 (Hicrî) Dosya No:793 Gömlek No:36834/E Fon Kodu: HAT
Trabzon Valisi Hüsrev Paşa maiyetinde istihdam olunmak üzere Of ve Rize'den maada kazalardan toplanan askerin Koguzade Ali Bey başbuğluğuyla irsal olunduğuna dair.
Tarih: 25/Ra/1240 (Hicrî) Dosya No:75 Gömlek No:3593 Fon Kodu: C..BH..
Unkapanı tüccar gemilerinden Rizeli Lazoğlu Yusuf Reis'in bindiği beş çifte başlı maziko tabir olunur bir direkli gemisinin hisselerinin şürekasıyle suret-i taksimi.

---122---Tarih: 13/N /1240 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22616/J Fon Kodu: HAT
Rize ve Sürmene'deki eşkiya ile muhabere ederek ifsadatta ve valinin nufuzunu kımakda olan Trabzon Ayanı Şatıroğlu Osman Ağa'nın bir memlekete nefyi ile eşkiyayı merkumun tenkiline dair. a.g.y.tt

---123---Tarih: 15/N /1240 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22616/C Fon Kodu: HAT
Trabzon'un bir müddet valisiz kalmasına mebni erbab-ı fesadın Rize ve Sürmene'de uygunsuz harekatta bulunacakları his edildiğinden bunların muvakkaten itaat dairesine aldıklarına ve Anape'ye gidip geldikden sora tedibat-ı lazimeleri istizan edileceğine dair.

---124---Tarih: 12/L /1240 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22616 Fon Kodu: HAT
Trabzon Ayanı Şatıroğlu Osman Ağa'nın mezalim ve ifsadatından bahsile, bir memlekete tayinine; Tuzcuoğulları ile Rize ve Sürmene'deki eşkıyanın tenkiline; hududdaki Ruslarla Çerkeslerin birbirlerine vukubulan tecavüzatına; Anape'de bulunan Vezir Ahmed Paşa'nın sebep olduğu hakkında Trabzon Valisi Hacı Hasan ve Anapa Muhafızı Kaymakamı Abdullah Paşaların ilamları.

---125---Tarih: 17/R /1242 (Hicrî) Dosya No:59 Gömlek No:2763 Fon Kodu: C..BH..
İbrail'de donanma sergerdesi Rizeli Derviş Ali'nin tekasülünden ve küfürbazlığından Vidin'e nefy edilmesi ve yerine Kara Mustafa'nın tayini.

---126---Tarih: 19/N /1242 (Hicrî) Dosya No:68 Gömlek No:3216 Fon Kodu: C..BH..
Tersaneye bağlı tüccar kaptanlarından Rizeli Hüseyin ve Trabzonlu Uzun Salih kaptanların Şehtiye brik tabir olunur gemilerinin Rusya iskelelerine gidip gelmeleri için izin emri verilmesi.

---127---Tarih: 02/S /1243 (Hicrî) Dosya No:1415 Gömlek No:57810 Fon Kodu: HAT
Rizeli Memiş Kaptan'ın rakip olduğu şehtiye-i brik tabir olunur iki direkli gemisine Rusya İskelelerine gitmesi için izin verilmesi hakında Kaptan-ı Derya İzzet Paşa mühriyle Sadaret'e yazılan tezkire.

---128---Tarih: 08/S /1243 (Hicrî) Dosya No:1415 Gömlek No:57819 Fon Kodu: HAT
Rizeli Kırvanoğlu Hacı Hasan Kaptan'ın şehtiye-i brik gemisine Rusya iskelelerine azimet için izin verilmesi.

---129---Tarih: 13/S /1243 (Hicrî) Dosya No:1415 Gömlek No:57822 Fon Kodu: HAT
Tersane imtiyazına dahil Rizeli Hacı Mehmed Kaptan'a Rusya iskelelerine sefer için izn-i sefine verilmesi.

---130---Tarih: 03/C /1243 (Hicrî) Dosya No:1081 Gömlek No:44048 Fon Kodu: HAT
Kendi maiyetine verilen Sürmene, Of, Rize Hemşim ve Lazistan ahalisinden asker toplamağa teşebbüs etmesi o taraflardan on bin aylıklı asker almak isteyen Erzurum Valisi Salih Paşa'nın itirazını davet ettiğinden hakkında bir su-i zan olmamak için hikaye-i hal ettiğine ve saireye dair Trabzon Valisi Osman Paşa'dan gelen kaime.

---131---Tarih: 21/M /1244 (Hicrî) Dosya No:1029 Gömlek No:42837/D Fon Kodu: HAT
Sürmene, Of, Rize ve Hemşin kazalarından Şark Ordusu'na mürettep askerin onda biri bile gitmeyip gönderilen buyruldulara da ehemmiyet vermedikleri hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına mektup.

---132---Tarih: 15/N /1244 (Hicrî) Dosya No:1071 Gömlek No:43850/B Fon Kodu: HAT
Kethüda zade Emin Ağa'nın Çürüksu ordu kaymakamı tayin ettiği ve gönderdiği, Rize Ayanı Abdülkadir Ağa'nın asaleten tayin kılındığı ve Ruslarla Gürcülerin hücumunda ordumuzun galip geldiğine dair Trabzon Valisi Osman Paşa'dan Sadaret'e.

---133---Tarih: 21/N /1244 (Hicrî) Dosya No:1071 Gömlek No:43835 Fon Kodu: HAT
Rus ve Gürcü keferesinin Çürüksu'ya hücumları üzerine Rize Ayanı Abdülkadir Ağa'nın serasker kaymakamı nasb ve izam kılındığına ve civardan beş bin kadar asker gönderileceğine nazaran mühimmat ve zahire irsali hususuna dair Trabzon Valisi Osman Paşa'dan Sadaret'e.

---134---Tarih: 29/M /1246 (Hicrî) Dosya No:4 Gömlek No:158 Fon Kodu: C..BH..
Donama kaptanlarıyle sair hademe ve gediklilerinin deniz işlerinde tevsi-i malumat ile sahil ve adaları öğretmeleri için tüccar gemilerinde istihdamlarına müsaade olunduğu ve haiz olacakları imtiyazata dair olan ahkamın izahiyle bu imtiyazatın Rizeli Hüseyin Kaptan'a da verilmiş olduğu. g.tt

---135---Tarih: 05/S /1246 (Hicrî) Dosya No:47 Gömlek No:2217 Fon Kodu: C..BH..
Unkapanı tüccar gemilerinden Trabzonlu Murabıt Mustafa Kaptan'ın bindiği Şehtiye brik tabir olunan gemi Rizeli Ali Yazıcı'nın malı olarak liman defterine kayıt ettirilmekle sened-i bahrisinin verilmesi.

---136---Tarih: 29/Z /1246 (Hicrî) Dosya No:1 Gömlek No:102 Fon Kodu: DH.SAİDd...
Memiş Rüşdü Efendi; 1246 Rize doğumlu, Mustafa Ağa'nın oğlu

---137---Tarih: 17/S /1247 (Hicrî) Dosya No:10 Gömlek No:497 Fon Kodu: C..İKTS
Trabzonlu Kaymak Hüseyin ile Rizeli Kaba Osman'ın müştereken bir müsteminden satın aldıkları şehtiye brik tabir olunur gemi için sened-i bahri verilmesi.

---138---Tarih: 29/Z /1247 (Hicrî) Dosya No:40 Gömlek No:323 Fon Kodu: DH.SAİDd...
Hüseyin Sabri Efendi; 1247 Rize doğumlu, Tüccardan Hacı Yakub Ağa'nın oğlu

---139---Tarih: 29/Z /1247 (Hicrî) Dosya No:68 Gömlek No:85 Fon Kodu: DH.SAİDd...
Hüseyin Hakkı Ağa; 1247 Rize doğumlu, Osman Ağa'nın oğlu

---140---Tarih: 02/R /1248 (Hicrî) Dosya No:369 Gömlek No:20363/D Fon Kodu: HAT
Yediyüz elli askerle maiyetinde bulunması irade muktezasından olan Rize Mütesellimi Tuzcuzade Tahir Ağa Rize ve Sürmene ahalisini ifsad eylediğinden askeriyle vazifesi başına acele hareketinin icrası için tekrar buyrultu yazılması hakkında.
Tarih: 05/Ca/1248 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22603/C Fon Kodu: HAT
Tuzcu oğullarından Tahir, Kadri ve Aziz ağaların Donanma-yı Hümayun için Rize'den üç dört yüz nefer Kalyoncu vermek ve Kadri ve Aziz Efendi'nin Dersaadet'e gelmek arzusunda bulunduklarını havi. Merkuman taraflarından gönderilen Ali Kapdan'ın ifadesi.

---142---Tarih: 05/Ca/1248 (Hicrî) Dosya No:459 Gömlek No:22603/D Fon Kodu: HAT
Rizeli Tuzcuoğullarının Donanma-yı Hümayun için gönderileceğini işar ettikleri efradın vusullerinden ittibaren mahiyelerinin verileceği derciyle ferman-ı ali isdar ve irsaline dair. a.g.y.tt

---143---Tarih: 27/Ca/1248 (Hicrî) Dosya No:356 Gömlek No:19978/İ Fon Kodu: HAT
Rize'de ayan olan Tuzcuoğullarının isyan etmeleri üzerine mirimirandan Şatırzade Osman Paşa ile Trabzon'da kaymakam olan Ahmed Paşa tarafından alınan tedbirlerle gaile bertaraf edilmiş ve bu gaileden Tahir Ağa istiman ederek Trabzon'a dehalet etmiş olmakla maiyetinde hizmet etmek üzere cürmü afvedilmesine iltiması.

---144---Tarih: 25/S /1249 (Hicrî) Dosya No:691 Gömlek No:33411/C Fon Kodu: HAT
Tersane'de istihdam edilemek üzere, Rize ve Sürmene'den iplik işler kırk amele gönderilmesi hakkındaki emrin infazını Trabzon kaymakamına yazdığına dair. Trabzon Valisi Osman Paşa'dan Sadaret'e.

---145---Tarih: 07/Ra/1249 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22613/G Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğlu Tahir ve avanesi ile vukubulan muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve merkumun Rize'ye kaçdığına dair. a.g.y.tt

---146---Tarih: 29/N /1249 (Hicrî) Dosya No:161 Gömlek No:8034 Fon Kodu: C..TZ..
Trabzon, Rize, Tirebolu, Görele, Giresun ve Torul kalelerinin mukataat hazinesinden mazbut tımarlı hasılatının tahsili hakkındaki tebliğe cevaben es-Seyyid Osman mühürlü tahrirat. g.tt

---147---Tarih: 12/L /1249 (Hicrî) Dosya No:143 Gömlek No:6886 Fon Kodu: C..BH..
Donanmada çalışmak üzere Rize'den getirilerek bu defa memleketlerine terhis edilen 234 neferin müterakim aylıklarının elbise bedelleri tenzil edilerek verilmesi.

---148---Tarih: 07/Za/1249 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22613/H Fon Kodu: HAT
Tuzcuoğullarından Kadri'nin inhizama uğratılarak Rize'ye firara mecbur edildiğine ve Osman Paşa'nın azledilerek yerine Emin Paşa'nın tayin olunduğu yolunda etrafa işaa ettiği yalan havadisle ilgili elde edilen bir tezkerisinin gönderildiğine dair.

---149---Tarih: 08/Za/1249 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22613/E Fon Kodu: HAT
Gönye sancağında icra-yı şakavet eden Tuzcuoğullarından Kadri'nin münhezimen Rize'ye kaçdığına ve istiman eden beş yüzden mütecaviz avanesine rey verildiğine dair.

---150---Tarih: 09/Za/1249 (Hicrî) Dosya No:460 Gömlek No:22613/J Fon Kodu: HAT
Gönye Sancağı ve Sürmene kazasında şakavette bulunan Tuzcuoğullarından Kadri ve Tahir ile avanelerinin inhizama uğratılarak her ikisinin de Rize'ye kaçdıklarına dair gönderilen muharreratın lazım gelenlere tevdiine, takiplerine devam edilmesi için memurlara yazı yazıldığına dair.

---151---Tarih: 05/Z /1249 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52814/H Fon Kodu: HAT
Rize'den firar eden Tuzcuoğulları'nın idam ve izaleleri hakkında gelen fermanın mahkemede okunarak cümlenin memnun olduğu hakkında Batum Naibi Osman'ın gönderdiği ilam.

---152---Tarih: 10/Z /1249 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52814/I Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinden Tuzcuoğulları'nın idamı hakkında gelen Karaman umum muvacehesinde okunduğu ve cümleyi memnun ettiği hakkında Erho ve Vice Naibi İslam'ın gönderdiği ilam.

---153---Tarih: 10/Z /1249 (Hicrî) Dosya No:1352 Gömlek No:52814/J Fon Kodu: HAT
Rize ahalisinden Tuzcuoğulları'nın ele geçdiği yerde idam edilmeleri hakkında sadır olan ferman umuma okunduğu hakkında Atina Naibi Hafız Mehmed'in gönderdiği ilam.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !